• El govern Espanyol suspèn 90 dies les connexions a la xarxa elèctrica dels projectes fotovoltaics.
  • Pag 43889 de el Reial decret llei 23/2020 de 23 de juny, publicat en el BOE núm 175 de el 24 de juny 2020

“Per tant, s’ha d’establir una moratòria en les sol·licituds d’accés fins a l’aprovació de la nova normativa d’atorgaments de permisos d’accés, la qual ha d’exigir als sol·licitants una major maduració dels projectes i estudis necessaris abans de sol·licitar l’accés a un nus de la xarxa. D’aquesta manera s’evitaran les sol·licituds massives especulatives que no vagin recolzades per projectes ferms. Amb l’objecte que aquesta moratòria sigui limitada en el temps, la disposició final relativa a l’desplegament reglamentari conté un mandat a el Govern i la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència perquè aprovin en el termini màxim de tres mesos des de l’entrada en vigor d’aquest reial decret llei les disposicions reglamentàries corresponents. “

 • La Cursa incontrolada per obtenir punts de connexió provoca la saturació artificial de la xarxa per projectes ESPECULATIUS.
  • Pag 43895del Reial decret llei 23/2020 de 23 de juny, publicat en el BOE núm 175 de el 24 de juny 2020

“L’anàlisi dels permisos d’accés dels dos últims trimestres de 2019, mostra que en el tercer trimestre es van atorgar permisos d’accés a 39.000 MW de plantes fotovoltaiques i eòliques i es van denegar per manca de capacitat a 21.000 MW. En el quart trimestre d’aquest any, es van atorgar permisos d’accés a 15.500 MW de plantes fotovoltaiques i eòliques i es van denegar per manca de capacitat a 39.500 MW. Aquest augment ràpid de l’ritme de desestimacions posa de manifest que la saturació artificial de la xarxa per projectes especulatius poc madurs pot causar un perjudici a nombrosos projectes de generació que sí que estan recolzats per una iniciativa ferma i que poden qualificar-se com madurs. “

 • El govern i la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència declaren necessari i urgent una reforma estructural.
  • Pag 43895del Reial decret llei 23/2020 de 23 de juny, publicat en el BOE núm 175 de el 24 de juny 2020

D’aquesta manera, resulta necessari afrontar amb urgència una reforma estructural en els criteris d’accés i la connexió a les xarxes de transport i distribució, ja que la situació que es pretén resoldre ha adquirit una conjuntura de grau exponencial i la seva falta de resolució immediata o una dilació en el temps, implica agreujar de manera considerable l’aplicació de les mesures que contempla aquesta norma.

 • Indicis addicionals de l’eventual component especulatiu de bona part de les sol·licituds
  • Pag 43895 del Reial decret llei 23/2020 de 23 de juny, publicat en el BOE núm 175 de el 24 de juny 2020

“La insuficiència de la regulació en la matèria impedeix diferenciar les sol·licituds corresponents a projectes ferms i viables de les que obeeixen a comportaments de caràcter especulatiu al íter procedimental d’accés i connexió a la xarxa. Més enllà del que desmesurat de les xifres exposades, hi ha fundats indicis addicionals que posen de manifest l’eventual component especulatiu de bona part de les sol·licituds, com són:

 • – L’escassa maduresa dels projectes en el moment de realitzar les peticions d’accés o d’autorització administrativa.
 • – L’augment de les peticions en els últims 16 mesos a un ritme mitjà proper als 30.000 MW mensuals.
 • – En un elevat nombre de casos, un cop obtingut el permís d’accés, els titulars de la mateixa no han sol·licitat els permisos de connexió, el que en molts casos és a causa de la inexistència un projecte real o a una manca de maduresa del mateix. Dels aproximadament 110.000 MW que disposen de permís d’accés, més de l’60% no disposa encara de permís de connexió. “