2020 – 06 – 24 – BOE 23 de juny  Real Decreto 23/2020 Pel qual s’aproven mesures en matèria d’energia i en altres àmbits per a la reactivació econòmica.

2020 – 06 – 24 – BOE 23 de juny Real Decreto 23/2020
Pel qual s’aproven mesures en matèria d’energia i en altres àmbits per a la reactivació econòmica.

Link original: https://www.boe.es/buscar/pdf/2020/BOE-A-2020-6621-consolidado.pdf Mesures per al foment de l'eficiència energèticaArticle 5. Modificació de la Llei 18/2014, de 15 d'octubre, deaprovació de mesures urgents per al creixement, la competitivitat...

⚠️ SCOOP-2020 06 24 ?

⚠️ SCOOP-2020 06 24 ?

El govern Espanyol suspèn 90 dies les connexions a la xarxa elèctrica dels projectes fotovoltaics.