Link original: https://www.boe.es/buscar/pdf/2020/BOE-A-2020-6621-consolidado.pdf

Mesures per al foment de l’eficiència energètica
Article 5. Modificació de la Llei 18/2014, de 15 d’octubre, de
aprovació de mesures urgents per al creixement, la competitivitat i
l’eficiència.
La Llei 18/2014, de 15 d’octubre, d’aprovació de mesures urgents per al creixement, la competitivitat i l’eficiència, queda modificada com segueix:

 1. Es modifica l’article 69 que queda redactat de la manera següent:

«Article 69. Creació d’un sistema nacional d’obligacions.

 1. Es crea el sistema nacional d’obligacions d’eficiència energètica, en virtut de el qual s’assignarà a les empreses comercialitzadores de gas i electricitat, als operadors de productes petrolífers a l’engròs, i als operadors de gasos liquats de petroli a l’engròs, des d’ara, subjectes obligats de sistema d’obligacions, una quota anual d’estalvi energètic d’àmbit nacional, anomenada obligacions d’estalvi.
  Les obligacions d’estalvi resultants equivaldran, de forma agregada per al període de durada de el sistema, a l’objectiu assignat a Espanya per l’article 7 de la Directiva 2012/27 / UE d’Parlament Europeu i de Consell, de 25 d’octubre de 2012, relativa a l’eficiència energètica, per la qual es modifiquen les Directives 2009/125 / CE i 2010/30 / UE, i per la qual es deroguen les Directives 2004/8 / CE i 2006/32 / CE, el qual ha estat modificat mitjançant la Directiva (UE) 2018/2002, de 11 de desembre de 2018, un cop deduïts els estalvis provinents de les mesures alternatives previstes a l’article 7 ter de la Directiva esmentada.
 2. El període de duració de el sistema nacional d’obligacions d’eficiència energètica comprendrà des de l’entrada en vigor de el Reial decret llei 8/2014, de 4 de juliol, d’aprovació de mesures urgents per al creixement, la competitivitat i l’eficiència, fins al 31 de desembre del 2030.
 3. A l’efecte de verificar la trajectòria cap al compliment dels objectius assignats a Espanya es podrà dur a terme una revisió de sistema per als períodes compresos entre l’1 de gener de 2017 i al 31 de desembre de 2020, entre l’1 de gener de 2021 i el 31 de desembre de 2025 i, entre l’1 de gener de 2026 i el 31 de desembre de 2030. »
  Dos. Es modifica l’article 70 amb la redacció següent:
  «Article 70. Càlcul de les obligacions d’estalvi individuals dels subjectes obligats.
 4. L’objectiu d’estalvi energètic anual, les quotes o obligacions d’estalvi corresponents a cada un dels subjectes obligats i el seu equivalència financera seran fixats anualment mitjançant ordre de la ministra per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic, previ acord de la Comissió Delegada de Govern per a Assumptes Econòmics.
  L’objectiu d’estalvi energètic anual de cada subjecte obligat es calcularà multiplicant les vendes d’energia corresponents a cada un dels esmentats subjectes en l’any n-2 (sent n l’any de referència de l’obligació), pel resultat de dividir l’objectiu d’estalvi anual mitjana de el període 2015-2020, entre el volum de vendes anual mitjana del conjunt de tots els subjectes obligats considerat en les corresponents ordres ministerials publicades per les quals s’estableixen les obligacions d’aportació a el Fons Nacional d’Eficiència Energètica en aquest període, multiplicat per un factor, que podrà variar al llarg de el període 2021-2030, de manera que s’aconsegueixi la consecució de l’objectiu d’estalvi d’energia final que estableix l’article 7 de la Directiva 2012/27 / UE, modificada per la Directiva ( UE) 2018/2002, en el període 2021-2030.
  És a dir, l’objectiu anual d’estalvi energètic corresponent a cada un dels subjectes obligats es calcularà de la següent manera:
  On: Les vendes d’energia relatives a cada subjecte obligat, indicades en el paràgraf anterior, es corresponen amb:
  En el cas de les comercialitzadores de gas i electricitat, amb el volum de les seves vendes d’energia final a nivell nacional a consumidors finals, tenint en compte el conjunt de la seva activitat, expressades en GWh, durant el segon any anterior a el període anual de la obligació.
  En el cas dels operadors a l’engròs de productes petrolífers i gasos liquats de petroli, amb el volum de les seves vendes d’energia final a nivell nacional per a la seva posterior distribució a l’detall, i a consumidors finals tenint en compte el conjunt de la seva activitat, expressades en GWh, durant el segon any anterior a el període anual de l’obligació.
  El coeficient C serà proporcional a l’augment de l’objectiu d’estalvi anual necessari per complir amb el que estableix l’article 7 de la Directiva 2012/27 / UE, modificada per la Directiva (UE) 2018/2002, en el període 2021-2030.
  La suma de les obligacions anuals d’estalvi de tots els subjectes obligats serà igual a l’objectiu d’estalvi energètic anual establert per l’ordre de la ministra per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic. En cap cas, la suma de les obligacions anuals d’estalvi de tots els subjectes obligats podrà superar l’objectiu acumulat d’estalvi d’energia final anualitzat establert per a Espanya per l’article 7 de la Directiva 2012/27 / UE, modificat per la Directiva (UE ) 2018/2002, en el període 2021-2030.
 5. En cas que un subjecte obligat causi baixa com a comercialitzador o operador a l’engròs en l’any de compliment de l’obligació, serà considerat subjecte obligat els efectes d’aquesta Llei, per tot el període anual d’obligació que correspongui. A aquests efectes, el subjecte obligat ha d’acreditar davant la Direcció General de Política Energètica i Mines la seva baixa en l’activitat, qui ho ha de comunicar a l’òrgan gestor de Fons Nacional d’Eficiència Energètica.
 6. Per determinar la quantia corresponent per a cada subjecte obligat s’inclouran els ajustos, en sentit positiu o negatiu, que es derivin de la correcció de les dades de vendes subministrades pels subjectes obligats sobre els fixats en la corresponent ordre ministerial de l’any anterior per al qual s’estableix l’obligació.
 1. A aquests efectes, els subjectes obligats han de remetre anualment, abans de l’30 de juny, a la Direcció General de Política Energètica i Mines les dades de vendes d’energia corresponents a l’any anterior, expressats en GWh. »
 2. Es modifica l’article 71 amb la redacció següent:

«Article 71. Compliment de les obligacions i Certificats d’Estalvi Energètic.

 1. Per a fer efectiu el compliment de les obligacions anuals d’estalvi energètic, els subjectes obligats han de fer una contribució financera anual a el Fons Nacional d’Eficiència Energètica a què es refereix l’article següent, per l’import resultant de multiplicar la seva obligació d’estalvi anual per l’equivalència financera que s’estableixi.
  Aquesta obligació financera haurà d’ingressar-se per trimestres complets en quatre parts iguals, i això no més tard de l’31 de març, 30 de juny, 30 de setembre i 31 de desembre de cada any, llevat de l’últim any d’obligació en el qual la esmentada obligació financera haurà d’ingressar en dues parts iguals, i això no més tard de l’31 de març i 30 de juny.
  Per ordre de la ministra per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic es determinarà l’equivalència financera amb base en el cost mitjà estimat per mobilitzar les inversions en tots els sectors d’actuacions necessàries per assolir l’objectiu anual d’estalvi.
 2. Alternativament, i en els termes que reglamentàriament pel Govern es regulin, es podrà establir un mecanisme d’acreditació de la consecució d’una quantitat d’estalvi energètic equivalent a el compliment de les obligacions de el sistema. Aquest mecanisme es basarà en la presentació de Certificats d’Estalvi energètic (CAE) que resultin de la realització de les actuacions d’eficiència energètica.
 3. La inspecció i tramitació dels procediments sancionadors derivats de l’incompliment de les obligacions establertes en el aquesta Llei i les seves disposicions de desenvolupament en relació a el sistema nacional d’obligacions d’eficiència energètica li correspondrà a l’Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic . »
 4. Es modifica l’article 72 amb la redacció següent:

«Article 72. Fons Nacional d’Eficiència Energètica.

Es crea el Fons Nacional d’Eficiència Energètica, fons sense personalitat jurídica, la finalitat serà finançar les iniciatives nacionals d’eficiència energètica, en compliment de l’article 20 de la Directiva 2012/27 / UE d’Parlament Europeu i de Consell, de 25 d’octubre de 2012, modificada per la Directiva (UE) 2018/2002.

El Fons Nacional d’Eficiència Energètica es dedicarà al finançament de mecanismes de suport econòmic, financer, assistència tècnica, formació, informació, o altres mesures per tal d’augmentar l’eficiència energètica en diferents sectors, de manera que contribueixin en el seu conjunt a assolir l’objectiu d’estalvi d’energia nacional previst en l’article 7 de la Directiva 2012/27 / UE d’Parlament Europeu i de Consell, de 25 d’octubre de 2012, modificada per la Directiva (UE) 2018/2002.

Es poden atendre amb càrrec a les dotacions de Fons totes les despeses que ocasioni la gestió de Sistema Nacional d’Estalvi d’Energia. A aquests efectes, també es consideraran despeses de gestió, entre d’altres, l’elaboració d’estudis i informes, les assistències tècniques per a la definició de les mesures d’actuació, així com per al mesurament, control i verificació de l’acompliment dels objectius. »

Es modifiquen els apartats 1 i 3 de l’article 73, amb la redacció següent:
«1. El Fons Nacional d’Eficiència Energètica estarà adscrit a Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic, a través de la Secretaria d’Estat d’Energia. »

«3. La supervisió i control de Fons correspondrà a un Comitè de Seguiment i Control adscrit a Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic, a través de la Secretaria d’Estat d’Energia que sota la presidència del seu titular estarà compost pels titulars de:

a) La Direcció General de Política Energètica i Mines.

b) La Direcció General de l’Institut per a la Diversificació i Estalvi de l’Energia (IDAE), M.P.

c) L’Oficina Espanyola de Canvi Climàtic

d) El Departament d’Afers Econòmics i G20 de el Gabinet de la Presidència de Govern.

e) Un representant amb rang de director general dels següents departaments ministerials:

1r Ministeri d’Hisenda.

2n Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana.

3r Ministeri d’Afers Econòmics i Transformació Digital.

El secretari d’Comitè serà designat pel president, entre funcionaris de la Secretaria d’Estat d’Energia de l’Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic amb rang de subdirector general. El Govern, mitjançant un reial decret, pot modificar la composició de l’Comitè. »

Sis. Es modifica l’apartat 1 de l’article 74, amb la redacció següent:

«1. El Fons està dotat amb:

Els recursos provinents de fons estructurals comunitaris FEDER com a conseqüència del cofinançament d’actuacions executades amb els recursos de Fons.

Les aportacions dels subjectes obligats pel sistema nacional d’obligacions d’eficiència energètica en concepte de compliment o liquidació de les seves obligacions d’estalvi durant el període comprès des del 1 de gener de 2014 fins al 31 de desembre del 2030.

Altres aportacions que es consignin en els pressupostos generals de l’Estat.

Els recursos (imports) per finançar noves operacions procedents de les devolucions que retornin o es recuperin per principal i interessos meritats i cobrats de préstecs concedits en concepte de finançament de les actuacions individuals executades en aplicació de les mesures d’actuació, així com aquelles altres quantitats que eventualment poguessin ser ingressades en la tresoreria de fons com a conseqüència d’un procediment de reintegrament per incompliment pel beneficiari de les condicions de les ajudes concedides.
Qualsevol altre recurs destinat a finançar actuacions que tinguin com a objectiu implementar mesures d’estalvi i eficiència energètica, així com els romanents d’aportacions, si n’hi ha, d’anteriors exercicis. »
Set. Es modifiquen els paràgrafs 1. a), 2. a) 3. a) i 3. e) de l’article 79, que queden redactats de la manera següent:
«1.a) Deixar d’ingressar la totalitat de la quantia anual que correspongui a el Fons Nacional d’Eficiència Energètica dins el període de l’obligació quan la contribució anual sigui superior a 5 milions d’euros.»
«2a) Deixar d’ingressar la quantia anual que correspongui a el Fons Nacional d’Eficiència Energètica dins el període de l’obligació quan la contribució anual sigui superior a 500.000 euros i inferior a 5 milions d’euros.»
«3a) Deixar d’ingressar la quantia anual que correspongui a el Fons Nacional d’Eficiència Energètica dins el període de l’obligació quan la contribució anual sigui igual o inferior a 500.000 euros.»
«3.e) El retard en la comunicació de les dades sobre les vendes d’energia o de qualsevol altra informació que se sol·liciti per l’Administració, que dificulti, encara que no impedeixi, la determinació de les obligacions d’estalvi. A aquests efectes, la prescripció de la infracció a què es refereix l’article 83 començarà a comptar a partir de l’endemà de de la publicació en el Butlletí Oficial de l’Estat de la corresponent ordre de la ministra per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic a la qual es refereix l’article 70. »
Vuit. Es modifica l’article 83, que queda redactat de la manera següent:
«Article 83. Prescripció d’infraccions i sancions.

 1. El termini de prescripció de les infraccions previstes en aquest capítol serà de tres anys per a les molt greus, dos per a les greus i sis mesos per a les lleus.
 2. El termini de prescripció de les sancions previstes en aquest capítol serà de tres anys per a les molt greus, de dos anys per a les greus i d’un any per a les lleus.
 3. Per al còmput dels terminis de prescripció d’infraccions i sancions s’aplicarà el que disposa l’article 30 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic de l’Sector Públic. »
  Nou. Es modifica l’apartat 1 de l’article 84, amb la redacció següent:
  «1. La iniciació i la instrucció dels procediments sancionadors derivats de les infraccions administratives tipificades en l’àmbit de sistema nacional d’obligacions d’eficiència energètica i en matèria d’auditories energètiques, acreditació de proveïdors de serveis i auditors energètics, promoció de l’eficiència de l’subministrament d’energia i comptabilització de consums energètics, així com el seu arxiu, correspondrà a l’òrgan de la Direcció General corresponent de la Secretaria d’Estat d’Energia. »
 4. Deu. Es modifica l’article 86, que queda redactat de la manera següent:

«Article 86. Procediment sancionador.

 1. El procediment per a la imposició de les sancions previstes en aquesta Llei, en el qual les fases d’instrucció i resolució estaran degudament separades, s’ajustarà al que disposa la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de l’Procediment
  Administratiu comú de les administracions públiques, amb les particularitats que s’estableixen en els altres articles d’aquest capítol.
 2. El termini màxim per a la resolució i notificació en aquests procediments sancionadors en els quals les fases d’instruccions i tramitació estaran degudament separades serà de divuit mesos, a comptar de la data en què es produeixi la seva iniciació. Transcorregut aquest termini s’ha de declarar la caducitat de procediment i s’ordenarà l’arxiu de les actuacions, amb els efectes que preveu l’article 95 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de l’procediment administratiu comú de les administracions públiques. »

Disposició addicional segona. Límits d’inversió en les xarxes de transport i distribució d’energia elèctrica.

Amb caràcter excepcional, durant cada un dels anys de l’trienni 2020 a 2022, el volum anual d’inversió de la xarxa de transport d’energia elèctrica posat en servei cada un dels esmentats anys amb dret a retribució a càrrec de el sistema podrà ascendir fins un màxim de l’0,075 per cent del producte interior brut d’Espanya previst pel Ministeri d’Afers Econòmics i Transformació Digital per a cada un d’aquests anys.
Així mateix, durant el període 2021-2026, en el càlcul de l’volum anual d’inversió subjecte a la limitació de quantitat no es computarà el volum d’inversió motivat per interconnexions internacionals, si bé aquestes actuacions tindran dret a retribució sufragada a través dels peatges de accés a les xarxes de transport i distribució.
El càlcul de l’volum d’inversió amb dret a retribució de cadascuna de les empreses transportistes es realitzarà d’acord amb els que preveu el capítol IV de Reial Decret 1047/2013, de 27 de desembre, pel qual s’estableix la metodologia per al càlcul de la retribució de l’activitat de transport d’energia elèctrica, amb les particularitats relatives a l’volum total sectorial assenyalades en els paràgrafs anteriors.
L’augment de l’volum màxim d’inversió amb dret a retribució a càrrec de el sistema a la xarxa de transport recollit en el primer paràgraf d’aquest apartat s’ha de considerar en el pla de desenvolupament de la xarxa de transport d’energia elèctrica per al període 2021-2026.

De la mateixa manera, amb caràcter excepcional durant cada un dels anys de l’trienni 2020 a 2022, el volum anual d’inversió de la xarxa de distribució d’energia elèctrica posat en servei cada un dels esmentats anys amb dret a retribució a càrrec de sistema podrà ascendir fins a un màxim de l’0,14 per cent del producte interior brut d’Espanya previst pel Ministeri d’Afers Econòmics i Transformació Digital per a cada un d’aquests anys.
El càlcul de l’volum d’inversió amb dret a retribució de cadascuna de les empreses distribuïdores es realitzarà d’acord amb els que preveu el capítol IV de Reial Decret 1048/2013, de 27 de desembre, pel qual s’estableix la metodologia per al càlcul de la retribució de l’activitat de distribució d’energia elèctrica, amb les particularitats relatives a l’volum total sectorial assenyalades en el paràgraf anterior.

El valor màxim de l’volum d’inversió subjecte a limitació de quantitat que assenyala els apartats anteriors podrà ser modificat a l’alça oa la baixa per ordre de la ministra per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic, previ acord de la Comissió Delegada de Govern per Afers Econòmics, als efectes d’ajustar-lo a l’evolució real de l’economia o si es produïssin circumstàncies tècniques o econòmiques sobrevingudes.
Disposició addicional tercera. Destí de l’superàvit de l’Sector Elèctric.

No obstant el que preveu l’article 19 de la Llei 24/2013, de 26 de desembre i en la disposició addicional primera de Reial decret llei 15/2018, de 5 d’octubre, amb caràcter excepcional, el superàvit d’ingressos de l’ sistema elèctric podrà aplicar-se per cobrir els desajustos temporals, amb caràcter preferent, i les desviacions transitòries entre ingressos i costos dels exercicis 2019 i 2020.

Per ordre de la ministra per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic, previ acord de la Comissió Delegada de Govern per a Assumptes Econòmics, s’aprovaran les quantitats, termes i terminis de l’aplicació a què fa referència l’apartat anterior.
Disposició addicional quarta. Mesures d’acompanyament a les instal·lacions acollides a el règim retributiu específic els costos d’explotació depenen essencialment de l’preu de el combustible.

Per a les instal·lacions tipus els costos d’explotació depenen essencialment de l’preu de el combustible, el valor de la retribució a l’operació aplicable durant el període en què es trobi en vigor l’estat d’alarma, es calcularà d’acord amb els següents apartats.

Per al càlcul de la valor de la retribució a l’operació es consideraran els paràmetres retributius en vigor en la data de l’aprovació d’aquest Reial decret llei, a excepció dels valors de l’preu de mercat elèctric i de el preu dels drets d’emissió de CO2, que seran estimats per al període en què es trobi en vigor l’estat d’alarma. Així mateix, en cas de ser necessari per a la correcta aplicació de el règim retributiu específic, s’actualitzaran aquells paràmetres retributius relacionats amb els citats anteriorment.

La retribució a l’operació així calculada en cap cas podrà ser inferior a la valor de la retribució establerta en l’Ordre TED / 171/2020, de 24 de febrer, per a cada instal·lació tipus.

Excepcionalment, els valors de l’nombre d’hores equivalents de funcionament mínim i de el llindar de funcionament aplicables a l’any 2020 a les instal·lacions tipus afectades per aquest article queden reduïts en un 50% respecte dels valors establerts en l’Ordre TED / 171/2020 , de 24 de febrer.
Disposició addicional cinquena. Pròrroga el període transitori d’adaptació de les societats anònimes de gestió d’estibadors portuaris.
El termini de el període transitori d’adaptació de les societats anònimes de gestió d’estibadors portuaris que estableix la disposició transitòria primera de el Reial decret llei 8/2017, de 12 de maig, pel qual es modifica el règim dels treballadors per a la prestació de l’ servei portuari de manipulació de mercaderies donant compliment a la Sentència de Tribunal de Justícia de la Unió Europea de 11 de desembre de 2014, recaiguda en l’Assumpte C-576/13 (procediment d’infracció 2009/4052), queda prorrogat per un període de dos mesos des de l’entrada en vigor d’aquest reial decret llei.
Aquesta pròrroga tindrà efectes exclusivament pel que fa a l’adaptació de les societats anònimes de gestió d’estibadors portuaris, sense afectar el règim de concessió d’ajudes especials per a l’adaptació de el sector de l’estiba portuària
Disposició addicional sisena. Control sanitari dels passatgers internacionals. (Derogada).
Disposició transitòria primera. Noves sol·licituds de permisos d’accés.

Des de l’entrada en vigor d’aquest Reial decret llei i fins a l’aprovació pel Govern i la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència, respectivament, de l’reial decret i la circular normativa que desenvolupin l’article 33 de la Llei 24 / 2013, de 26 de desembre, no s’admetran pels gestors de xarxa noves sol·licituds de permisos d’accés per a plantes de producció d’energia elèctrica ni per la capacitat existent a l’entrada en vigor del real decret llei ni per la que resulti alliberada amb posterioritat com a conseqüència dels desistiments, caducitats o qualsevol altra circumstància sobrevinguda.
No obstant això, sí que seran admeses pels gestors de xarxa aquelles sol·licituds que, a l’entrada en vigor d’aquest Reial decret llei, hagin remès a l’administració competent per a la tramitació de les autoritzacions el resguard acreditatiu d’haver dipositat les garanties econòmiques per a la tramitació dels permisos d’accés.

El que preveu el paràgraf primer de l’apartat 1 anterior no és aplicable a les sol·licituds que es puguin realitzar:
a) En el marc dels procediments per a la concessió de la capacitat d’accés d’evacuació previstos a la disposició addicional vintena segona de la Llei 24/2013, de 26 de desembre, per a l’atorgament dels permisos d’accés i connexió per garantir una transició justa.
b) Per a plantes de producció destinades a l’autoconsum que es connectin a la xarxa de distribució d’energia elèctrica.
c) Per atorgar permisos d’accés a consumidors d’energia elèctrica.

Des de l’entrada en vigor d’aquest Reial decret llei, queda sense efectes per a noves sol·licituds d’accés a la xarxa de transport que preveu la disposició addicional quarta de Reial decret llei 15/2018, de 5 d’octubre, de mesures urgents per a la transició energètica i la protecció dels consumidors.
No obstant això, mitjançant un reial decret poden definir criteris i requisits per incorporar en les subestacions de transport posicions addicionals a les incloses expressament en la planificació de la xarxa de transport. Aquestes posicions tindran consideració d’instal·lacions planificades i incloses en els plans d’inversió a l’efecte d’l’atorgament dels permisos d’accés.
Disposició transitòria segona. Obligacions d’aportació a el Fons Nacional d’Eficiència Energètica en l’any 2020.
De manera excepcional, s’estableix una moratòria en el compliment de les obligacions d’aportació a el Fons Nacional d’Eficiència Energètica, establertes en l’Ordre TED / 287/2020, de 23 de març, d’aquells subjectes obligats que siguin microempreses, petites i mitjanes empreses (PIMES), d’acord amb l’Annex I, Definició de PIME, de el Reglament (UE) no 651/2014 de la Comissió, de 17 de juny de 2014, pel qual es declaren determinades categories d’ajuts compatibles amb el mercat interior en aplicació dels articles 107 i 108 de l’Tractat.
Aquesta moratòria s’aplicarà a les obligacions pendents dels esmentats subjectes obligats fins al 28 de febrer de 2021. La condició de PIME ha de ser acreditada davant la Direcció General de Política Energètica i Mines, pertanyent a l’Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic, abans de 31 de desembre de 2020.
Disposició transitòria tercera. Aplicació del que disposa l’article 3 a les autoritzacions administratives en curs.

El que preveu des de l’apartat 2 a el vuit de l’article 3, és aplicable per a totes aquelles instal·lacions que no haguessin començat la seva tramitació a l’entrada en vigor d’aquest Reial decret llei o en aquells casos en què tot i haver fet la sol·licitud no hagués iniciat en aquesta data d’entrada en vigor, la informació pública i la petició d’informes a administracions, organismes i empreses afectats.

Disposició final primera. Modificació de la Llei 24/2013, de 26 de desembre, de l’Sector Elèctric.

S’introdueix una nova lletra n) a l’article 13.3 de la Llei 24/2013, de 26 de desembre, de l’sector elèctric, amb el tenor següent:

«N) Les despeses ocasionades pels comptes gestionades per l’organisme encarregat de les liquidacions per realitzar la liquidació dels costos regulats de el sector elèctric, excepte en els casos en què estigui previst que aquests costos siguin deduïts dels saldos que hi hagi en el compte en favor dels titulars de el dret de què es tracti. Les despeses ocasionades pel compte específica relativa a l’superàvit d’ingressos s’han de deduir de el saldo existent en l’esmentat compte. »

Disposició final segona. Modificació de la Llei 66/1997, de 30 de desembre, de mesures fiscals, administratives i de l’ordre social.

Es modifica l’article 79 de la Llei 66/1997, de 30 de desembre, de mesures fiscals, administratives i de l’ordre social, que queda redactat de la manera següent:

«Article 79. Objecte de l’Institut per a la Transició Justa, O.A.

L’Institut per a la Transició Justa, OA, té per objecte la identificació i adopció de mesures que garanteixin a treballadors i territoris afectats per la transició cap a una economia més ecològica, baixa en carboni, un tractament equitatiu i solidari, minimitzant els impactes negatius sobre el ocupació i la despoblació d’aquests territoris.»